تعرفه تبلیغات

نظر به شرایط ویژه ی اقتصادی فعلی، سایت ماشین آر در نظر دارد برای تمامی مشتریانی که تا پایان امسال در این سایت آگهی را ثبت نمایند بسته ی ویژه ای را در نظر بگیرد تا تمامی صاحبین مشاغل و کسب و کار مربوط به این حوزه که در شرایط اقتصادی مناسبی نیستند، از تبلیغ موثر محصولشان باز نمانند.

شرح خدمات برنزی نقره ای طلایی
مدت زمان 1 ماه 2 ماه 1 سال
قیمت مجانی 100 تومان 500 تومان
سه ماه
سه ماه
سه ماه
سه ماه